PRIVACY STATEMENT

HEALZ hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacystatement leggen wij uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie wij persoonsgegevens verwerken :

 1. (potentiële) cliënten / bezoekers ;
 2. bezoekers van onze website healz.guide en app;
 3. ontvangers van onze nieuwsbrieven ten;
 4. deelnemers aan onze bijeenkomsten;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met ons contact opnemen of van wie wij persoonsgegevens verwerken .
 1. Verwerking van persoonsgegevens

HEALZ verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid – andere persoonsgegevens;
 2. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website en app of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website en in de app (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 3. zij heeft ontleend  aan andere bronnen, waaronder zakelijke social  media platformen  als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere

De website van HEALZ bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen van Twitter, Facebook en LinkedIn. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. HEALZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is HEALZ verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Facebook, Twitter en LinkedIn met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacystatement van deze platformen.

 1. Doeleinden verwerking

HEALZ verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het onder de aandacht brengen , aanbieden en vermarkten van het HEALZ –produkt n en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door toezending van de nieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 1. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
 2. het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar), aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;
 3. het verbeteren van de website healz.guide
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

.

 1. Rechtsgrond

Healz verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst;
 3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de
 1. Verwerkers

HEALZ kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van HEALZ persoonsgegevens verwerken. HEALZ sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. HEALZ maakt gebruik van een automatiseerder die de IT-omgeving beheert en beveiligt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

HEALZ deelt persoonsgegevens met derden als dat voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is, alsmede voor commerciële doeleinden.

 1. Doorgifte buiten de EER

HEALZ geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt HEALZ er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Bewaren van gegevens

HEALZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. HEALZ hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na vastlegging van de gegevens;
 2. bezoekers van de website en ontvangers van nieuwsbrieven: één jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden
 1. Wijzigingen privacystatement

HEALZ kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht HEALZ te verzoeken (eigen) persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met HEALZ door een mail te sturen aan  hello@healz.guide. Dat kunt u ook doen bij vragen of klachten over de wijze waarop HEALZ persoonsgegevens verwerkt .Een klacht trachten wij  naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).